پنج شنبه, 01 اسفند 1398

مسئولان انجمن:

رئیس هیات مدیره: سید هادی حسینی
نائب رئیس هیات مدیره: حسین تحویلداری
سایراعضای هیات مدیره: محمد باقر استواری - منصور ادهم فومنی - هاله غواص اوحدی
دبیر انجمن (خارج از اعضای هیات مدیره): آرش پورکاشانی
اعضای علی البدل هیات مدیره: محمد حسین اعتباری - آزاده مینایی
بازرس اصلی: محمدرضا بالاخانی
بازرس علی البدل: حمید رضا امید معاف